Samhandling, integrasjon og standardisering

Samhandling er et mye brukt begrep og norsk Wikipedia definerer at dette handler om:

“koordinering og gjennomføring av aktiviteter i en prosess der ingen enkelt person eller institusjon har et totalansvar for prosessen, f eks å lande et fly. Prosessen må derfor finne sted i forhandlinger mellom aktørene”.

Store Norske Leksikon sin artikkel om samhandling er det nevnt at samhandlingsdeltagere (kan være) ute etter gevinster, hvilket innebærer en betraktning av samhandling som bytte, transaksjon eller spill. I så måte kan samhandling innebære gjensidig forståelse og utbytte på den ene siden, men også konflikt, utbytting og manipulering på den andre. Begrepet samhandling brukes ofte i beskrivelser av offentlig sektors behov for at ulike enheter samarbeider på tvers for å skape bedre arbeidsprosesser og bedre tjenester for befolkningen. Eksempelvis mener Arild Haraldsen at organiseringen av forvaltningen i seg selv kan være til hinder for samhandling, effektivisering og samordning. Men selv om offentlig forvaltning ofte nevnes i samband med samhandling, er begrepet like relevant i privat sektor.

Jeg jobber med bruk av teknologi for å legge til rette for effektiv samhandling. I praksis innebærer dette ofte bygging av IT-system og bygging av integrasjoner mellom IT-system i konteksten av en eller flere organisasjoner. Når det gjelder samhandling så liker jeg å tenke at systemintegrasjon i mange tilfeller kan sees på som etablering av “samhandlings-infrastruktur” (selv om det ofte må til litt samhandling før samhandlings-infrastrukturen kan realiseres…)

Når samhandlings-infrastruktur skal realiseres i en systemintegrasjon er det ofte mye som inntil da har vært usagt som må uttrykkes for å kunne bygge en integrasjon som dekker behovet. I så måte er standardisering et virkemiddel til å enklere skape samhandling og integrasjon selv om det kreves samhandling for å i det hele tatt kunne skape en standard i første instans.

Det som er spennende er at samhandling, integrasjon og standardisering innenfor et område kan opptre i ulik rekkefølge. Av og til kommer samhandling og standardisering først, og deretter integrasjon. Mens i andre tilfeller kan samhandling og integrasjon komme først og standardisering senere. I hvilken rekkefølge disse tingene kommer kan nok påvirke sluttresultatet, men uavhengig av dette krever både integrasjon og standardisering samhandling både i forkant og/eller etterkant for å skape gode resultat.

I denne bloggen har jeg tenkt å formidle erfaring, ideer og kunnskap om ulike aspekt av samhandling, integrasjon og standardisering innenfor de områdene jeg selv har jobbet med. Etter å ha jobbet med IT siden 1997 innen flere bransjer har jeg vært med på å “samhandle” med mange forskjellige aktører, og bloggen vil nok bære noe preg av egne preferanser og kjepphester, men der dette er tilfelle skal jeg prøve å ikke legge skjul på det. Sist men ikke minst håper jeg også selv å kunne lære noe nytt gjennom arbeidet med denne bloggen.

For ordens skyld: Alle synspunkter og meninger på denne bloggen er mine egne, og kan ikke tillegges nåværende eller forhenværende arbeids-  og/eller oppdragsgivere.